top of page
książki prawnicze

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa stosunek firmy Ochrona Informacji Beata Tokarska do danych osobowych gromadzonych drogą elektroniczną, gdy kontaktują się Państwo ze mną na wskazany w witrynie adres mailowy.

Poproszę o zapoznanie się z Polityką prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych.

W sytuacji, gdy przekazują Państwo  w korespondencji mailowej do mnie swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu, Ochrona Informacji Beata Tokarska staje się ich administratorem, czyli podmiotem, który decyduje w jaki sposób i w jakim celu Państwa dane będą wykorzystane.

Jako administrator danych zapewniam, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, tj Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanym dalej „RODO”.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych proszę o kontakt:
e-mail: odo@informacje-chronione.com.pl

adres: Borowicka 70A, 09-408 Płock

W zależności od kontekstu, w jakim przekazali Państwo do administratora danych, którym jest Ochrona Informacji Beata Tokarska swoje dane osobowe, mogę  przetwarzać je w następujących celach:

 • w celu realizacji  prawnie uzasadnionych interesów, takich jak udzielenie Państwu odpowiedzi na przesłane do mnie pytanie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i/lub wykonania umowy – w przypadku kiedy zdecydujecie się Państwo skorzystać z moich usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • w celu przekazywania Państwu informacji o usługach w zakresie ochrony informacji, w tym danych osobowych oferowanych przez  Ochrona Informacji Beata Tokarska – po wcześniejszym wyrażeniu przez Państwa zgody wypełniając formularz kontaktowy (art. 6 ust.1 lit a RODO) W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzanych danych przez Informacje Chronione Beata Tokarska, które w oparciu o Państwa zgodę były przetwarzane zanim zgoda została wycofana

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach, jak np. zawarcie umowy lub kontakt mailowy z Państwem, niezbędne. 

 

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnione osoby i firmy, z którymi Informacje Chronione Beata Tokarska zawarła stosowne umowy powierzenia danych, w sytuacji, gdy ich dostęp do danych osobowych jest niezbędny do prawidłowej realizacji świadczonej Państwu usługi. Każda z osób mogących mieć dostęp do Państwa danych jest zobowiązana do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane (np. udzielenie odpowiedzi czy przygotowanie umowy). W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była zgoda, dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na  temat ich przetwarzania (art. 15 RODO),

 • żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdyby były nieprawidłowe (art. 16 RODO),

 • żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art.18 RODO (Każdy podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodne z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),

 • wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie będzie to miało wpływu na legalność przetwarzanych danych przed wycofaniem zgody,

 • żądania usunięcia danych zgodnie z art 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

 • przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych. Prawo to dotyczy wyłącznie tych danych, które przez osobę były dostarczone i przetwarzanych na podstawie jej zgody lub umowy, i mających postać elektroniczną,

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Ochrona Informacji Beata Tokarska w ramach realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust 1 RODO),

 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO)

W celu skorzystania z wyżej wskazanych uprawnień należy skontaktować się z Ochrona Informacji Beata Tokarska na wyżej wskazane dane kontaktowe.

Niezależnie od powyższego, każda osobo, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez administratora do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Informuję, że strona www. Ochrona Informacji Beata Tokarska nie korzysta z plików cookies.

bottom of page